تکنیک های گفتگو برای افراد بسیار حساس | تالارهای گفتمان آدم‌های بسیار حساس

تکنیک های گفتگو برای افراد بسیار حساس

اولین نکته ای که در رابطه با جمع و گروهها باید به خاطر داشت این است که ساکت بودن ، هرگز شما را نادیدنی نمی کند ، بلکه برعکس ، توجهات را به سوی شما جلب می کند. در نتیجه اگر می خواهید دیگران گمان کنند که حالتان خوب است و نادیده تان انگارند ، همیشه اندکی از چیزی بی ضرر بگوئید.

"حریم خصوصی" محدودیت دارد ، و اکثر مردم به دنبال همین اند_اگر شما از سهم خود بگذرید ، دیگران خوشحال خواهند شد. از طرفی ، اگر خواهان نفوذ هستید ، مدتی ساکت بمانید و ببینید چه پیش می آید ، بعد وقتی که بقیه درباره آنچه می خواهید بگوئید ، کنجکاو شدند ، آنوقت به عنوان یک hsp کار کشته مشاور پادشاه ، وارد عمل می شوید . احتمالا از شما می خواهند که بیشتر صحبت کنید ، آنوقت است که شما می توانید گروه را از صحبت های پیش پا افتاده سطحی به عمق ببرید. از کتاب کار برای آدم های بسیار حساس
 
بالا