کمال طلب های وسواسی
ناگهان متوجه شد که همه گرفتاری هایش به واسطه این بوده که می‌خواسته مدام درست باشد .