ایفای نقش و ماجرا سازی در زندگی دیگران
کسانی که شاد نبوده ، و از زندگی خود خرسند نیستند ، شروع به ایفای نقش و ماجرا سازی در زندگی دیگران می‌کنند .