عکاس
من خوره مقالات مربوط به HSP ها هستم، مخصوصا از زمانیکه متوجه شدم شناخت ویژگی های شخصیتی بسیار حساس بودن به من کمک می کنه تا خودم رو بهتر درک کنم. از زمانی که مطالب این انجمن و صد البته کتاب آدم بسیار حساس رو مطالعه کردم، فهمیدم افرادی مشابه من در این دنیا وجود دارند که شبیه من احساس می کنند و تجربیاتی مثل هم رو داریم.