تطبیق
نمی‌توانی امواج را متوقف کنی ، اما آب‌تنی کردن در امواج را می‌توانی بیاموزی .