گونه جدیدی از موفقیت
صلح و آرامش درونی , گونه جدیدی از موفقیت است