منفورترین مجلات
به نظرم منفورترین مجلات ، همان‌هایی هستند که عکس کودکان را آرایش‌کرده تزئین روی جلد خود قرار می‌دهند.