انسان سالم به دیگران آسیب نمی‌رساند
انسان سالم به دیگران آسیب نمی‌رساند ، ضمناً اجازه نمی‌دهد که دیگری به وی آسیب برساند . شاید نتوانم به‌تمامی مراقب جسم خود باشم ، اما مراقب سلامت و آرامش ذهن و روح خود هستم.