ساده‌ترین راه عشق
ساده‌ترین و کوتاه‌ترین راه برای به دست آوردن عشق ، بخشیدن آن است .