مسئولیت
_پس کی حالم خوب میشه ؟ _هر وقت مسئولیت هر آنچه هستی را پذیرفتی و دنبال مقصر نگشتی !