تغییر سطح آگاهی
تنها راه تغییر دادن دنیا ،تغییر سطح آگاهی انسان‌هاست،و این را تنها می‌توانی در خودت انجام دهی.نمی‌توان از بیرون درباره کسی انجام داد.