صحنه را ترک کن
هر وقت فهمیدی که در ماجرا و قصه نادرستی قرار گرفتی، بی‌درنگ صحنه را ترک کن !