فقط روی خود کار کنید
بدون هیچ تردیدی ، پیگیرانه و عاشقانه فقط روی خود کار کنید و نگران نباشید ، زیرا آنهایی که باید دریافت کنند ، در نهایت دریافت خواهند کرد .