«من » (ego)
هرچقدر «من » (ego) تان ، بیشتر پذیرای «خویشتن» (self)تان باشد ، خویشتن نیز بیشتر پذیرای من خواهد بود. تمامیت یافتگی فقط از این راه ممکن است.