مهربانی ناشنوا نابینا
مهربانی زبانی ست که هم ناشنوا آن را می‌شنود، و هم نابینا آن را می‌بیند.