فرافکنی
انسانی که به مرتبه بالاتری از عینیت و بصیرت نفس رسیده باشد ، صفات منفی خود را به دیگران فرا نمی افکند . و هوشمندتر از کسی ست که به این مرحله نرسیده است .