احساس درباره‌ی انتخاب
امروز به احساس‌هایی که درباره‌ی انتخاب‌هایم دارم ، توجه می‌کنم .