مطالعه
جامعه وقتی فرزانگی و سعادت می‌یابد که مطالعه ، کار روزانه‌اش باشد .