ازدواج مانند هرچیز دیگری که نتیجه غیرارادی عواطف زودگذر نیست ، بلکه مخلوق زمان و اراده است ، هر ازدواجی ، موفق یا نا موفق ، بی نهایت جالب تر و مهم تر از هر گونه ماجرای عاشقانه شورانگیز است. !