زندگی های نازیسته
بزرگترین تراژدی که ممکن است در یک خانواده رخ دهد، زندگی های نازیسته والدین است .