خدا یارت
اگر بگویی خدا یارت باشد ، چیزی از تو کم نمی‌شود.