خودانگیختگی
مجموع احساس هایی که نسبت به یک موقعیت داشته ام ، از عقل من قابل اعتماد تر بوده است .منظور عملکرد نسنجیده بدون توجه به عواقب عمل نیست . بلکه خودانگیختگی ست .