خشم و محبت
چرا آدم ها بیش از آنکه به یکدیگر احترام گذاشته و محبت داشته باشند ، به هم خشم و نفرت ابراز می کنند؟!