رنج
نکته مهمی که درباره رنج مطرح است ، این است که باید حسش کرد .