تردید
تردید ، بیش از شکست ، باعث نابودی رویاها بوده است .