تحقق خود
خواستاران تحقق خود ، مهربان، شایسته ، صادق و دوست داشتنی هستند ، اگر عده بیشتری از ما چنین ویژگی‌هایی را میداشت ، جامعه جای بهتری برای زیستن میشد.