من خوب نیستم
هر کودکی ، صرف‌نظر از داشتن دوران بچگی خوب و شاد ، به این نتیجه رسیده ، که : «من خوب نیستم ، شما خوب هستید ».