بسیار هشیاریم
ما آدم های بسیار حساس ، بسیار هشیاریم .