همه عمر انتظار
اگر منتظرید قبل از دست زدن به کاری جدید یا چالش‌برانگیز ترستان محو شود ، باید همه عمر منتظر بمانید .