دزدی ترس
ترس چنین وانمود می‌کند که از ما در برابر آسیب حمایت می‌کند ، اما درواقع اشتیاق به زندگی را از ما می‌دزدد.