ایده آدمیان درباره‌ی خدا ، با خود پنداره ایشان از خود رابطه معناداری دارد. در نتیجه ، برای مثال ، کسانی که عزت نفس خوبی دارند ، خدا را مهربان می بینند.