جزئیات و عواقب هر شق تصمیم احتمالی
تصمیم‌گیری ، وقتی‌که از تمامی جزئیات و عواقب هر شق تصمیم احتمالی آگاهید ، دیوانه کننده است. آری اوضاع برای hsp ها( آدم بسیار حساس) ها چنین است.