شیوه گفتگو کردن
پژوهش‌های متعدد نشان داده که اگر در رابطه همسران ، قدرت‌طلبی در میان باشد ، در درازمدت هیچ‌یک از طرفین خوشحال و راضی نخواهند بود . پس شیوه گفتگو کردن را بیاموزیم.