کاهش برانگیختگی
مراقبه، ماساژ ، رژیم‌های خاص ، و روان‌درمانی که در نظر گرفتن مرزها را آموزش دهد ، و زوجین را به در نظر گرفتن دورنمایی آرام‌تر تشویق کند ، همگی در کاهش برانگیختگی مؤثرند .