ارتباط با طبیعت
با عاشقی ، احساس گسترش‌یافتگی می‌کنیم ، شاید چون چیزی را به دست می‌آوریم که در کودکی ازدست‌داده بودیم و حتی پیش‌تر از کودکی ، همان زمان که ارتباط با طبیعت را از دست دادیم.