سیاه‌چاله‌ها
عقده‌ها در بخشی از شخصیت ما حضور دارند که نسبت به آن‌ها آگاهی نداریم. ذره‌ذره انرژی ما را می‌مکند ،و ادراک ما را مکدّر می‌سازند ، درست مثل سیاه‌چاله‌ها.