گرمایش_زمین
من مطمئنم که آدم‌های بسیار حساس (HSP ) در رابطه با گرمایش_زمین ، نسبت به غیر حساس‌ها ، دل‌نگرانی بیشتری دارند.