بی ارزش شماری خود و یا دیگران در داشتن یا نداشتن یک خصیصه مثلا حساسیت زیاد (hsp) ، و احساس خودبرتربینی یا خود کم بینی را کاهش دهیم .