با کمی کمک ، ما آدم های بسیار حساس متوجه می شویم که اساساً برای این طرحریزی شده ایم که به خانواده و دنیایمان عشق بورزیم.