انسان آگاه
انسان آگاه زنده است، چون می‌داند چه احساسی دارد و در چه زمان و مکانی زندگی می‌کند، می‌داند بعدازاینکه مرد، و زیرخاک رفت، درخت‌ها هنوز باقی خواهند ماند. ولی او دیگر نیست که تماشایشان کند.