زبان صریح
فهمیده‌ام که همه بدبختی انسان‌ها ناشی از این است که به زبان صریح و روشن حرف نمی‌زنند، ازاین‌رو من تصمیم گرفته‌ام که صریح حرف بزنم و صریح رفتار کنم تا درراه درست بیفتم