وقت بیشتری صرف حل
موضوع این نیست که من باهوش‌ترم. من فقط وقت بیشتری را صرف حل مسائل می‌کنم.