انسان فردیت یافته

به تعبیر یونگ ، شخصیت_سالم ، انسان فردیتیافته است . [...]