انسان فردیت یافته

به تعبیر یونگ ، شخصیت_سالم ، انسان فردیتیافته است . فردیت یافتگان ، یا میان سال و یا در سنین [...]