آدم های بسیار حساس و محیط کار

روزی می‌رسد که به ما ارج خواهند گذارد. باورم [...]