آدم های بسیار حساس و محیط کار

روزی می‌رسد که به ما ارج خواهند گذارد. باورم این است که سازمان‌ها بر سر آدم‌های بسیار حساس (HSP [...]