بیش از آنچه می گیرد

برنده تا دم مرگ بیش تر از آنچه که می [...]