سفر قهرمانی

سازمان الکلی های بی نام و نشان ، معتقد است [...]

سفر قهرمانی

قهرمان یا قربانی

مراجعینم به من آموخته اند که فقط رخدادهای بیرونی زندگی [...]

قهرمان یا قربانی