خرد زنانه

قرن ها خرد زنانه ، تحت هر نامی ، نادیده [...]

خرد زنانه

جمله قصار

زمانی جمله قصار تفکر برانگیزی شنیدم . الماس تکه ذغالی [...]

جمله قصار