تردید

بسیاری از آدم ها به دنبال معنای زندگی می گردند [...]