الفبای زندگی

سپتامبر 11th, 2017|بهداشت روان|

"سافار"روانشناس بزرگ ایتالیایی،الفبای زندگی را این چنین بیان میکند: A... پذیرا باشید : Accept دیگران را همانگونه که هستند بپذیرید [...]