الفبای زندگی

"سافار"روانشناس بزرگ ایتالیایی،الفبای زندگی را این چنین بیان میکند: A... پذیرا باشید : Accept دیگران را همانگونه که هستند بپذیرید [...]