وقف شدن در واقعیت

بهداشت و سلامت روان مستلزم این است که انسان اراده خود را تسلیم چیزی بالاتر از خود و برتر [...]